Gabinet

Gabinet Diagnozy i Terapii Psycho - Pedagogicznej w Świdnicy

Gabinet Diagnozy i Terapii Psycho - Pedagogicznej w Świdnicy, Plac Św. Małgorzaty 3 funkcjonuje od 1 września 1998 roku. Głównym celem oddziaływania psychopedagogicznego i logopedycznego jest wszechstronna pomoc dzieciom w przezwyciężaniu trudności szkolnych i osiąganiu jak najlepszych wyników w nauce na miarę ich możliwości intelektualnych, a także wyrównywanie wszystkich deficytów rozwojowych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie młodego człowieka w przedszkolu, szkole, grupie rówieśniczej, a w dorosłym życiu w rodzinie i społeczeństwie. Intencją każdego rodzica (niezależnie od wykształcenia, statusu materialnego jak i świadomości) jest wola prowadzenia dziecka w taki sposób, aby jego plany życiowe przewyższały osiągnięcia rodziców. Trudność realizacji tych zamierzeń polega w dużym stopniu na braku fachowej wiedzy, a tym samym niezrozumieniu symptomów różnorodnych zaburzeń, które dziecko demonstruje bardzo wcześnie.

Dlatego też, im wcześniej rozpoznane zaburzenie, tym szybciej realizowana terapia i osiągnięcia przebudowania osobowości (w pozytywnym sensie) odbywają się w znacznie krótszym czasie. Nie wolno czekać, aż zauważone zaburzenia - zarówno w zakresie sprawności intelektualnej, koordynacji kinestetyczno - ruchowej, czy mowy - same, z "wiekiem przejdą".

Najczęściej te wczesne objawy mają niezwykle ważny wpływ na naukę szkolną. Warto więc sprawdzić stan rozwoju psycho - fizycznego dziecka w odniesieniu do wieku życia i uzyskać fachowe instrukcje do dalszych działań pedagogicznych, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości podjąć pracę terapeutyczną, która umożliwi w szybkim tempie wyrównanie posiadanych przez dziecko zaburzeń parcjalnych.

Różnorodność stosowanych metod, a także indywidualny program układany po badaniu dla każdego dziecka wg jego potrzeb gwarantuje szybki i skuteczny sposób na prawidłowe wykonanie czynności i zadań w toku procesu nauczania. Terapeutyczna praca indywidualna, poza wyrównaniem wszystkich braków, przygotowuje dziecko do prawidłowej nauki własnej, a tym samym skraca czas pracy domowej, nie zaniżając osiągnięć szkolnych.

W większości przypadków terapia indywidualna (w zakresie nauki czytania, pisania i liczenia) w tut. gabinecie realizowana jest metodą komputerową, co pozwala uczniom przyswajać wiedzę programową w łatwy i atrakcyjny sposób.

Dyplomy, świadectwa i certyfikaty świadczące o kwalifikacjach do prowadzenia terapii dostępne są w poczekalni gabinetu.

Na każdą usługę wystawiany jest paragon lub rachunek.

Zobacz również