Trudności szkolne

Trudności szkolne - Gabinet Diagnozy i Terapii Psycho - Pedagogicznej w Świdnicy

Aby wyjaśnić specyficzne kłopoty w nauce czytania i pisania należy zdać sobie sprawę z przyczyn różnych trudności, jakie mogą wystąpić w początkowej fazie nauki szkolnej.

Dla poprawnego rozwoju każdego dziecka bardzo istotne znaczenie ma fakt dobrych, czy złych ocen szkolnych. Stopnie otrzymywane w szkole decydują o tym czy dziecko jest radosne, czy smutne, odrzucone czy kochane przez rodziców, pożądane przez rówieśników, czy pozostające poza grupą dziecięcą.

Pierwsze niepowodzenia szkolne dziecka, mogą zatem stać się przyczyną zaburzeń zachowania, ukształtowania niewłaściwych postaw (bierności, braku zadowolenia z nauki, poczucia zagrożenia), które w wieku starszo - szkolnym przejawiać się mogą agresją, kłopotami wychowawczymi (wagary, szukanie akceptacji w grupach nieformalnych), jak i skłonnością do alkoholizmu, przestępczości i narkomanii.

Na przebieg i rezultaty pracy szkolnej ucznia wpływ ma wiele kompleksowo działających czynników. Na początku nauki ujawnić się mogą trudności wynikające:

 • z braków w ogólnym rozwoju umysłowym dziecka
 • z zaburzonej lateralizacji, czyli zakłócenia większej sprawności jednej strony ciała (poprawna jest prawostronność, jak i lewostronność w zakresie funkcji ręki, oka, nogi i ucha)
 • z zaburzeń parcjalnych (cząstkowych) w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej i kinestetyczno - ruchowej
 • z dysfazji, czyli opóźnienia rozwoju mowy spowodowanego uszkodzeniem struktur korowych, przy dostatecznym rozwoju umysłowym, dobrej ruchomości narządów mowy i prawidłowym słuchu fizjologicznym
 • z dyspraksji, czyli niemożności wykonywania ruchów celowych, ze względu na nieumiejętność planowania zachowań motorycznych (dzieci z dyspraksją mają kłopoty z wykonywaniem ruchów precyzyjnych)
 • z zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem koncentracji uwagi - ADHD (zaburzenia uwagi, nadmierna ruchliwość, impulsywność - czyli działanie bez zastanowienia, podejmowanie decyzji bez przewidywania ich następstw)
 • ze znacznego ograniczenia lub braku zainteresowania kontaktem z otoczeniem i rówieśnikami, dziwacznością werbalnych i poza werbalnych sposobów porozumiewania się, niezdolnością do zabaw wymagających wyobraźni - autyzm
 • z zaburzeń zdolności matematycznych, mających swe źródło w genetycznych, lub wrodzonych nieprawidłowościach operacji rachunkowych - dyskalkulia
 • z brzydkiego pisma, trudnego niekiedy do odczytania przez samego piszącego - dysgrafia
 • z kłopotami z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym także nagminne popełnianie błędów ortograficznych), pomimo werbalnej znajomości zasad ortografii - dysortografia
 • z trudności w nauce czytania i pisania - dysleksja, co z uwagi na bardzo szeroko rozumiane zagadnienie specyficznych potrzeb edukacyjnych szczegółowo omówione zostanie oddzielnie.

Zobacz również