Uczniowie zdolni

Uczniowie zdolni - Gabinet Diagnozy i Terapii Psycho - Pedagogicznej w Świdnicy

Uczniowie wybitnie zdolni poza wysoką inteligencją ogólną wyróżniają się w karierze szkolnej możliwością osiągnięć twórczych w wielu dziedzinach społecznie użytecznych (udział w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.), twórczą wyobraźnią, wybitnymi zdolnościami specjalnymi, łatwością uczenia się, szerokimi zainteresowaniami oraz dużą dozą samokrytycyzmu i pracowitością. Z powodu często popełnianych błędów dydaktyczno - wychowawczych zarówno w rodzinie jak i szkole duża część dzieci zdolnych pozbawiona jest krytycznej samooceny jak i pracowitości, gdyż na początku kariery szkolnej nauka przychodzi im bardzo łatwo i bez szczególnej pilności osiągają znakomite oceny, zbierają pochwały i stawiane są za wzór. Z biegiem lat program dydaktyczny poszerza się i uczeń nieprzywykły do dobrze zorganizowanej pracy zaczyna otrzymywać nieco gorsze stopnie, co dla bardzo inteligentnego dziecka jest stanem nie do przyjęcia. Brak samoakceptacji może przerodzić się w ogromne trudności wychowawcze, a z czasem i dydaktyczne, niechęć do nauki i potrzebę zaistnienia w takich grupach nieformalnych, w których będzie on "idolem". Stąd też zdarzają się bardzo inteligentni ludzie źle wykształceni, którzy świetnie realizują się w różnych formacjach (często przestępczych), gdyż mają "dobrą głowę do pomysłów", zdolności organizacyjne oraz umiejętności przewidywania i skupiają wokół siebie znacznie mniej inteligentnych "wykonawców" swoich planów i zamierzeń.

Najkorzystniejszy - z punktu widzenia przyszłości każdego uzdolnionego dziecka - jest wszechstronny i harmonijny rozwój stymulujący wszystkie najistotniejsze sfery funkcjonowania jednostki tj. intelekt, emocje, ekspresję słowną, plastyczną, ruchową, a także umiejętność bezkonfliktowego współżycia z ludźmi. Jeżeli dodamy, że bardzo często wybitni ludzie posiadają zaburzenia parcjalne, są dyslektyczni, lub nadpobudliwi (wyobraźniowo, emocjonalnie, zmysłowo - sensorycznie i psychomotorycznie) uświadomimy sobie jak ważnym zadaniem jest wysokospecjalistyczna opieka nad uczniami zdolnymi, choć w nauce postrzegana jest jako kontrowersyjna. Budzi emocje zarówno wśród zwolenników jak i przeciwników poglądu, że nawet najzdolniejszym potrzebna jest troska, a często wyraźna pomoc.

Koncepcja zindywidualizowanej realizacji programowej stosowanej w tut. gabinecie ma na celu wytworzenie u uczniów potrzeby kształcenia, powoduje nawyki rozwijania umiejętności, a także pobudza ambicje intelektualne. Każde dziecko powinno dojść do przekonania, iż nie kombinacje i pokrętne sposoby zdobywania dobrych ocen dają satysfakcję, lecz rzetelna wiedza, umiejętność zachowania się w każdej sytuacji jest wartością cechującą każdego dobrze wykształconego człowieka.

Zobacz również